Spintelių naudojimosi tvarka

Skaityti čia>>>

1-8 klasių lankomumo kontrolės tvarka

Skaityti čia >>>

Pagrindinės mokinių elgesio taisyklės

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokinys:

  1. atsakingai vykdo pagrindinę mokinio pareigą – aktyviai mokosi per pamokas, sąžiningai atlieka savarankiškas ir kontrolines užduotis;
  2. kasdien peržiūri informaciją elektroniniame dienyne ir mokyklos tvarkaraščio lentoje;
  3. nepraleidinėja pamokų ir nevėluoja į jas be priežasties. Praleistas pamokas pateisina mokyklos nustatyta tvarka;
  4. iš mokyklos pamokų metu išeina tik turėdamas tėvų, klasės auklėtojo, dalyko mokytojo raštišką prašymą, administratoriaus arba visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pažymą, jei jų nėra privalo gauti mokyklos administracijos sutikimą;
  5. pagarbiai bendrauja, mandagiai ir kultūringai elgiasi mokykloje ir viešose vietose, garbingai atstovauja savo mokyklai;
  6. bendrauja taisyklinga kalba;
  7. laikosi saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
  8. vykstant pamokoms bet kurioje mokyklos vietoje užtikrina tylą;
  9. nešiukšlina mokykloje ir jos teritorijoje;
  10. tualetuose laikosi higienos reikalavimų, taupiai naudoja elektrą, vandenį ir kitus mokyklos išteklius;
  11. mokyklos valgykloje valgo klasei nurodytos pertraukos metu;
  12. atsineša tik ugdymo procesui reikalingus daiktus, saugo asmeninius daiktus, nepalieka jų klasėse, kabinetuose, kitose patalpose;
  13. radęs pamestus, be priežiūros paliktus daiktus, juos paduoda administratoriui;
  14. ateina į mokyklą švariai, tvarkingai apsirengęs. Pamokų metu susega ilgus, regėjimui trukdančius, plaukus. Sportinę aprangą ir avalynę dėvi tik kūno kultūros pamokose. Patalpose nedėvi viršutinių rūbų (paltų, striukių, kepurių ir pan.);
  15. vieną kartą per kalendorinius metus pasitikrina sveikatą ir pristato pažymą.

 

Mokiniui draudžiama:

 1. į mokyklą atsinešti ne mokymo procesui skirtus aštrius, degius, sprogius, lakius, aerozolinius, pirotechnikos daiktus ar medžiagas (degtukus, žiebtuvėlius, peilius, dujų balionėlius, lazerinius žibintuvėlius, šaunamuosius ginklus ir kt.);
 2. draudžiama atsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei psichotropines medžiagas;
 3. mokyklos patalpose ir teritorijoje turėti ir vartoti tabako bei elektronines cigaretes;
 4. atsivesti pašalinius asmenis;
 5. naudoti fizinį, psichologinį smurtą, reketuoti;
 6. filmuoti ir fotografuoti be mokytojo leidimo;
 7. vartoti necenzūrinius žodžius, rodyti nepadorius gestus, spjaudytis, gliaudyti saulėgrąžas;
 8. mokyklos patalpose bėgioti, triukšmauti, stumdytis, demonstruoti kovinius judesius;
 9. pamokoje ir renginių metu naudotis ausinukais, mobiliaisiais telefonais (jie privalo būti kuprinėje ir  išjungti);
 10. gadinti mokyklos turtą, be leidimo liesti kitų asmenų daiktus;
 11. parduoti, pirkti, atiduoti nemokamo maitinimo talonus;
 12. klastoti asmens dokumentus;
 13. sergant pedikulioze lankyti pamokas, kol utėlės ir glindos bus išnaikintos