Vaizdo kamerų naudojimo tvarka

Skaityti čia>>>

Spintelių naudojimosi tvarka

Skaityti čia>>>

1-8 klasių lankomumo kontrolės tvarka

Skaityti čia >>>

Pagrindinės mokinių elgesio taisyklės

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokinys:

  1. atsakingai vykdo pagrindinę mokinio pareigą – aktyviai mokosi per pamokas, sąžiningai atlieka savarankiškas ir kontrolines užduotis;
  2. kasdien peržiūri informaciją elektroniniame dienyne ir mokyklos tvarkaraščio lentoje;
  3. nepraleidinėja pamokų ir nevėluoja į jas be priežasties. Praleistas pamokas pateisina Mokyklos nustatyta tvarka;
  4. iš mokyklos pamokų metu išeina tik turėdamas tėvų, klasės auklėtojo, dalyko mokytojo raštišką prašymą, administratoriaus arba visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pažymą, jei jų nėra privalo gauti Mokyklos administracijos sutikimą;
  5. pagarbiai bendrauja, mandagiai ir kultūringai elgiasi mokykloje ir viešose vietose, garbingai atstovauja savo Mokyklai;
  6. bendrauja taisyklinga kultūringa kalba;
  7. laikosi saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
  8. vykstant pamokoms bet kurioje Mokyklos vietoje užtikrina tylą;
  9. nešiukšlina Mokykloje ir jos teritorijoje;
  10. tualetuose laikosi higienos reikalavimų, taupiai naudoja elektrą, vandenį ir kitus Mokyklos išteklius;
  11. Mokyklos valgykloje valgo klasei nurodytos pertraukos metu;
  12.  saugo asmeninius daiktus, nepalieka jų klasėse, kabinetuose, kitose patalpose;
  13. radęs pamestus, be priežiūros paliktus daiktus, juos paduoda administratoriui;
  14. ateina į mokyklą švariai, tvarkingai apsirengęs, dėvi uniformą. Visų pamokų metu susega ilgus, regėjimui trukdančius, plaukus. Sportinę aprangą ir avalynę dėvi tik kūno kultūros pamokose. Patalpose nedėvi viršutinių rūbų (paltų, striukių, kepurių ir pan.);
  15. vieną kartą per kalendorinius metus pasitikrina sveikatą ir pristato pažymą.

 

Mokiniui draudžiama:

 1. į Mokyklą atsinešti ne mokymo procesui skirtus aštrius, degius, sprogius, lakius, aerozolinius, pirotechnikos daiktus ar medžiagas (degtukus, žiebtuvėlius, peilius, dujų balionėlius, lazerinius žibintuvėlius, šaunamuosius ginklus ir kt.);
 2. atsinešti ir vartoti tabaką, elektronines cigaretes, alkoholinius ir energinius gėrimus, narkotines, psichotropines bei kitas psichoaktyvias medžiagas, bei jomis prekiauti ir dalinti;
 3. Mokyklos patalpose ir teritorijoje rūkyti;
 4. atsivesti pašalinius asmenis;
 5. pamokų metu išeiti iš Mokyklos be leidimo;
 6. naudoti fizinį, psichologinį smurtą, reketuoti;
 7. filmuoti ir fotografuoti be mokytojo leidimo, žaisti ar dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (lošėjų statymai priimami ir laimėjimai išmokami naudojantis ryšio priemonėmis);
 8. vartoti necenzūrinius žodžius, rodyti nepadorius gestus, spjaudytis, gliaudyti saulėgrąžas;
 9. Mokyklos patalpose bėgioti, triukšmauti, stumdytis, demonstruoti kovinius judesius;
 10. pamokoje ir renginių metu naudotis ausinukais, išmanaisiais laikrodžiais, mobiliaisiais telefonais (jie privalo būti kuprinėje ir  išjungti). Įskaitinių darbų metu mobilieji telefonai turi būti išjungti ir padėti ant stalo;
 11. gadinti Mokyklos turtą, be leidimo liesti kitų asmenų daiktus;
 12. parduoti, pirkti, atiduoti nemokamo maitinimo talonus;
 13. klastoti asmens dokumentus;
 14. sergant pedikulioze lankyti pamokas, kol utėlės ir glindos bus išnaikintos.